Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHING

EESTI UNEMEDITSIINI SELTS

P Õ H I K I R I

MITTETULUNDUSÜHING EESTI UNEMEDITSIINI SELTS (edaspidi: Selts) põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud liikmete üldkoosolekul 26. juunil 2007.

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühing Eesti Unemeditsiini Selts on vabatahtlik, sõltumatu, avalikes huvides tegutsev heategevuslik mittetulunduslik üle-eestiline ühendus, mis ühendab unemeditsiiniga tegelevaid spetsialiste.

1.2. Selts on eraõiguslik juriidiline isik, oma pitsati, pangaarve ja sümboolikaga.

1.3. Selts tegutseb oma liikmete omavalitsuse alusel. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole Seltsi eesmärk ega põhitegevus. Seltsi tulu kasutatakse ainult põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Tulu liikmete vahel ei jaotata, rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma liikmetele ei anta.

1.4. Selts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Sotsiaalministeeriumi ja muudest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

1.5. Seltsi (juhatuse) aadress on Männiku 43 a, Võru linn, 65603 Eesti Vabariik.

1.6. Seltsi nimi on: MITTETULUNDUSÜHING EESTI UNEMEDITSIINI SELTS.

2. SELTSI TEGEVUSE PÕHIEESMÄRGID
JA NENDE SAAVUTAMISE TEED

2.1. Seltsi põhieesmärgid on:
2.1.1. unemeditsiini kui eriala arendamine;
2.1.2. unemeditsiini edendamine ja erialase kvalifikatsiooni tõstmine ja teadustöö stimuleerimine;
2.1.3.unemeditsiini spetsialistide koostöö edendamine;
2.1.4. unemeditsiinialase erialase informatsiooni levitamine arst- ja elanikkonnas;
2.1.5.unemeditsiinieriala ja seltsi liikmete eriala ja liikmete õiguste kaitsmine kõigil tasanditel.

2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks Selts:
2.2.1. korraldab koosolekuid ja erialast täiendust;
2.2.2. osaleb unemeditsiini eriala programmide väljatöötamisel ja toetab temaatiliste artiklite publitseerimist, koordineerib diagnostilist ja ravitöö metoodikat;
2.2.3. teeb koostööd arstide, seltside ja assotsiatsioonidega kodu- ja välismaal;

3. SELTSI LIIKMED, ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Seltsi liikmed on tegevliikmed, toetajaliikmed ja auliikmed.

3.2. Seltsi tegevliikmeteks võivad olla Eesti Vabariigis unemeditsiiniga tegelevad spetsialistid, kes on pöördunud juhatuse poole kirjaliku avaldusega ja kes on saanud Seltsi üldkoosolekul lahtisel hääletusel vähemalt 2/3 kohalviibinud Seltsi liikmete toetuse.
3.3. Seltsi toetajaliikmeks võivad olla unemeditsiinist huvitatud füüsilised ja juriidilised isikud.

3.4. Seltsi auliikmeteks võib valida isikuid, kellel on erilisi teeneid Seltsi eesmärkide elluviimisel. Kirjalik ettepanek, millel on vähemalt 5 (viie) Seltsi liikme allkiri, esitatakse juhatusele, kes omakorda esitab ettepaneku Seltsi üldkoosolekule. Heakskiit on vajalik vähemalt 4/5 üldkoosolekul osalenud liikmetelt.

3.5. Seltsi tegevliikmed maksavad Seltsi üldkoosoleku poolt kehtestatud ulatuses ja korras liitumis- ning liikmemaksu. Liikmemaksust on vabastatud mittetöötavad pensionärid. Juhatus võib vabastada Seltsi liikme liikmemaksust tema haigestumise või töövõimetuse korral.

3.6. Seltsi liikmetel on õigus:
3.6.1. valida ja olla valitud Seltsi juhtorganitesse;
3.6.2. võtta osa Seltsi tegevuses vastavalt põhikirjas nimetatud eesmärkidele;
3.6.3. saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta, esitada juhatusele ettepanekuid, teha arupärimisi ja tutvuda Seltsi dokumentatsiooniga;

3.7. Seltsi liikmed on kohustatud:
3.7.1. järgima Seltsi põhikirja ning täitma Seltsi poolt vastu võetud otsuseid ja korraldusi;
3.7.2. tasuma kehtestatud korras liikmemaksu.

3.8. Seltsi toetaja- ja auliikmed kasutavad käesoleva põhikirjaga Seltsi liikmetele antud õigusi, välja arvatud õigus olla valitud Seltsi juhtorganitesse ja täidavad põhikirjast tulenevaid kohustusi.

3.9. Seltsi liige võib Seltsist lahkuda isikliku avalduse teel, mille esitab juhatusele.

3.10. Seltsi liikmeskonnast võib liikme välja arvata liikmemaksu mittetasumisel rohkem kui kahe järgneva kalendriaasta jooksul, ühest kirjalikust meeldetuletusest hoolimata. Ettepaneku selle kohta esitab juhatus Seltsi üldkoosolekul.

3.11. Seltsi põhikirja ja eesmärkide eiramise eest võib Seltsi liikme Seltsist välja heita. Sellekohase juhatuse poolt esitatud ettepaneku otsustab Seltsi üldkoosolekul 2/3 antud häältest.

4. SELTSI JUHTATUS JA STRUKTUUR

4.1. Seltsi juhtimisorganid on üldkoosolek, president ja juhatus.

4.2. Seltsi kõrgeim organ on üldkoosolek, mis tuleb kokku vähemalt 1 kord aastas juhatuse poolt määratud ajal. Erakorraline üldkoosolek võidakse kokku kutsuda juhul, kui Seltsi juhatus peab seda vajalikuks või vähemalt 1/10 Seltsi tegevliikmete palvel kirjaliku avaldusega juhatusele.

4.3. Seltsi üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
4.3.1. Seltsi põhikirja muutmine ja täiendamine, uue põhikirja vastuvõtmine;
4.3.2. Seltsi presidendi, juhatuse ja revisjonikomisjoni/revidendi valimine;
4.3.3. Seltsi liikmete liitumis- ja liikmemaksu suuruste ja tasumise korra määramine;
4.3.4. Seltsi eelarve kinnitamine;
4.3.5. Seltsi presidendi ja revisjoni aastaaruannete ära kuulamine;
4.3.6. Seltsi reorganiseerimine ja tegevuse lõpetamine.

4.4. Seltsi üldkoosolek on otsustusvõimeline delegaatide arvust sõltumata. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud liikmetest, v.a. käesoleva põhikirja p. 4.3.1., 4.3.5. ja 4.3.6. loetletud küsimustes, mille otsustamiseks on vajalik 2/3 koosolekul osalenud Seltsi liikmete poolthäältest. Häälte jagunedes võrdselt pannakse ettepanek uuesti hääletusele.

4.5. Hääletamise protseduur üldkoosolekul otsustatakse iga päevakorra punkti kohta eraldi. Seltsi presidendi, juhatuse ja revisjonikomisjoni valimised toimuvad salajasel hääletamisel.

4.6. Seltsi üldkoosolekutel esitletud laiemad probleemid leiavad käsitlemist, kuid neid ei otsustata. Kui Seltsi liige soovib mingile probleemile üldkoosoleku otsust, tuleb selleks esitada juhatusele kirjalik ettepanek, vähemalt 2 nädalat enne üldkoosolekut.

4.7. Seltsi koosolek teatatakse igale Seltsi liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist.

4.8. Seltsi tegevust juhib ja esindab üldkoosolekute vahelisel ajavahemikul Seltsi juhatus. Juhatus koosneb viiest (5) kuni seitsmest (7) liikmest, kuhu kuuluvad president, asepresident, laekur, sekretär ja vähemalt 1 liige. Juhatuse volituste tähtaeg on 3 aastat. Juhatuse on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled juhatuse liikmetest ja nende hulgas on kas president või asepresident. Juhatus võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab presidendi hääl. Juhatuse liikmeid võib üldkoosoleku otsusega ametist tagandada (tagasi kutsuda) enne nende volituste lõppemise tähtaega.

4.9. Seltsi juhatuse pädevuses on:
4.9.1. otsustab kõik jooksvad küsimused, mis ei ole üldkoosoleku ainupädevuses;
4.9.2. käsutab Seltsi raha;
4.9.3. valib endi hulgast asepresidendi, laekuri ja sekretäri;
4.9.4. valmistab ette ja viib läbi Seltsi üldkoosolekuid, aitab läbi viia teisi Seltsi üritusi.

4.10. Seltsi juhatus tuleb kokku presidendi kutsel nii sageli, kui see on vajalik. Koosolekuid võib kokku kutsuda ka kahe juhatuse liikme taotlusel presidendile.

4.11. Seltsi president juhib Seltsi tegevust juhatuse istungite vahelisel ajavahemikul, tema äraolekul, asepresident. Presidendi volituste tähtaeg on 1 valimisperiood, s.o. 3 aastat. Ühte isikut ei saa valida presidendiks enam kui kaheks järjestikuseks ametiajaks.

4.12. Seltsi presidendi pädevuses on:
4.12.1. esindab Seltsi ilma erivolituseta;
4.12.2. korraldab juhatuse tööd ning juhatab juhatuse koosolekuid ja Seltsi üldkoosolekuid, avab Seltsi üritused ja kirjutab alla Seltsi üldkoosoleku otsusele.
4.12.3. esitab Seltsi üldkoosolekul Seltsi tegevuse aruande vähemalt 1 kord aastas.

4.13. Allkirja õigus Seltsi nimel on Seltsi presidendil ja asepresidendil ning pangatoiminguteks laekuril.

5. SELTSI VARA

5.1. Seltsi vara tekib:
5.1.1. Seltsi liikmete liitumis- ja liikmemaksudest;
5.1.2. Seltsile tehtavatest annetustest ja eraldistest;
5.1.3. muust seadusandlusega lubatud laekumistest.

5.2. Seltsi vara arvestust peab Seltsi laekur, majandusaasta on kalendriaasta.

5.3. Seltsi ei kanna rahalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna vastutust Seltsi varaliste kohustuste eest.

6. SELTSI TEGEVUSE REVIDEERIMINE

6.1. Seltsi tegevuse revideerimiseks valitakse Seltsi üldkoosolekul vähemalt 3-liikmeline revisjonikomisjon või revident. Revisjonikomisjoni liikmeks/revidendiks ei või olla Seltsi juhatuse liige ega raamatupidaja. Juhatuse liikmed peavad võimaldama revisjonikomisjonil/revidendil tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet. Revisjonikomisjoni/revidendi valib üldkoosolek kolmeks (3) aastaks järgmiste ülesannetega:
6.1.1. Seltsi juhatuse majandustegevuse kontrollimine;
6.1.2. Seltsi tegevuse vastavuse kontrollimine vastavalt Seltsi põhikirjale, üldkoosoleku ja juhatuse otsustele;
6.1.3. aastas vähemalt ühe revisjoni läbiviimine ja revisjoniaktides toodud faktide esitamine üldkoosolekule hinnangu andmiseks.

7. SELTSI LÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

7.1. Selts lõpetatakse:
7.1.1. üldkoosoleku otsusega;
7.1.2. Seltsi liikmete arvu vähenemisel alla kahe;
7.1.3. muul seaduses ettenähtud alusel.

7.2. Seltsi lõpetamise otsustab üldkoosolek. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad üle 2/3 koosolekul osalenud või esindatud liikmetest.

7.3. Seltsi sundlõpetamine toimub seaduses sätestatud korras.

7.4. Seltsi lõpetamisel toimub selle likvideerimine (likvideerimismenetlus). Seltsi likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed. Seltsi lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

7.5. Selts võib ühineda teise mittetulundusühinguga. Seltsi ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.

7.6. Seltsi ümberkujundamine teist liiki juriidiliseks isikuks ei ole lubatud.

Reede, Veebruar 21, 2020 - 14:01

EESTI-USA ÜHISKONVERENTS 21-22 AUGUST 2020

https://orlhnsmeeting2020.eu/registration/

Pühapäev, Aprill 1, 2018 - 19:05

Planeeri osalemine Põhjamaade unemeditsiini konverentsil: www.nsc2019.no

 

Reede, Jaanuar 26, 2018 - 12:55

Toetame kellakeeramise lõpetamist Euroopa Liidus

Eesti Unemeditsiini Seltsi avaldus, eesmärgiga toetada Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanekut, et jõuda...

Esmaspäev, November 20, 2017 - 21:10

Tervise arengu instituut on välja andnud teabelehe. "Tagage oma lapsele piisavalt pikk uni!"

 
13031133547_Tagage_oma_lapsele_piisavalt_pikk_uni_est.pdf...